Category Archives: Forum

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 12

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 12

“Kiekybinių metodų vadybos mokyklos tikslas – matematinių modelių, skaičiavimo technikos bei informacinių valdymo sistemų taikymas valdymo situacijoms, problemoms spręsti ir jų vykdymui kontroliuoti.”

1.1.3. Kiekybinių metodų teorija

Po antrojo pasaulinio karo, matematinio modeliavimo analizės metodo pagrindu, atsirado galimybė sukurti kibernetines valdymo sistemas. Tai buvo vadybos mokslo (matematizavimo) ir kiekybinių metodų vadybos mokyklos atsiradimo pagrindas.
Žymiausi šios mokyklos atstovai – R. McNamar, W. Cherchmen, J.W.Forrester. Šios mokyklos šalininku laikomas ir V. Graičiūnas.
Kiekybinių metodų vadybos mokyklos tikslas – matematinių modelių, skaičiavimo technikos bei informacinių valdymo sistemų taikymas valdymo situacijoms, problemoms spręsti ir jų vykdymui kontroliuoti. Šios teorijos požiūriu, organizacijos sistemą sudaro trys pagrindiniai elementai:
1. Komunikacija;
2. Pusiausvyra;
3. Sprendimo priėmimas.
Integruojančiu šiuos elementus veiksniu laikomas tikslas. Remiantis šia teorija visus valdymo procesus galima matematizuoti ir formalizuoti, panaudojant logiką, žaidimų ir eilių teorijas, statistikos ir prognozavimo metodus. Ši teorija skiria dvi pagrindines teorines pakraipas:
1. Sprendimų teoriją;
2. Matematinę teoriją.
Sprendimų teorija teigia – jei valdymo esmė sprendimo priėmimas, tai valdymo teorijos plėtojimo šerdimi turi tapti sprendimų optimizavimas. Valdymas, organizavimas, planavimas ir sprendimų priėmimas sudaro loginį procesą, kuris gali būti išreikštas matematiniais simboliais ir priklausomybėmis. (Griffin, 2008, p. 16)
Matematinė teorija visą dėmesį, prioritetą teikia matematiniams valdymo uždaviniams. Svarbiausi valdymo uždaviniai – atsargų valdymas, organizacinių išteklių paskirstymas tarp vartotojų, racionalių maršrutų organizavimas, įrenginių pakeitimo periodiškumo įvertinimas ir pan.
Kiekybinių metodų mokyklos privalumai:
• Matematinių modelių taikymas padidino sprendimų operatyvumą ir tikslumą;
• Pagilino organizacijos procesų supratimą, nes matematikos modelių taikymas negalimas be išsamios analizės;
• Atkreipė dėmesį į valdymo informacinės bazės tobulinimą, nes tinkama informacinė bazė yra būtina matematikos metodų taikymo ir kompiuterizavimo prielaida.
Kiekybinių metodų mokyklos trūkumai:
• Dažnai naudojamasi nerealiomis, nepakankamai pagrįstomis prielaidomis;
• Matematiniais modeliais negalima įvertinti žmogaus elgsenos įvairovės, o nuo to dažnai priklauso valdymo sėkmė;
• Nelieka vietos vadovo intuicijai.
Išvada. Ryškiausias šios mokyklos bruožas tas, kad žodiniai samprotavimai ir aprašomoji analizė pakeičiami matematinių modelių analize. Šios mokyklos indėlis į vadybos mokslą – sistemų teorijos panaudojimas valdyme. Šiuo atveju kompiuteriai yra sistemos.

11 dalis.

13 dalis.

Dar viena darbo dalis, jau dvylikta įkelta: 2015-03-13

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 7

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 7

Septintoje dalyje sužinosite, kokius pakeitimus įgyvendino H. Fordas savo įmonėse ir kokių rezultatų pasiekė.

1914 m. H. Fordas įvedė 8 valandų darbo dieną ir apskritai įmonėse buvo sudarytos geros darbo sąlygos: švara, salės su krėslais poilsiui, įvairūs higienos patogumai, daili estetinė patalpų išvaizda ir pan.
H. Gantas parengė operatyvaus darbų planavimo metodus, kurių pagrindas – tiesiniai grafikai, vadinami Ganto grafikais. Viename tinklelyje vaizduojamas laiko ir planuojamo bei atlikto darbo apimties ryšys. H. Ganto grafikai buvo taikomi darbo našumui tirti ir darbo bei gamybos organizavimo uždaviniams spręsti. Pagal H. Ganto grafiką darbo laikas yra svarbiausias gamybos veiksnys.
H. Ganto grafike darbo uždaviniai pažymimi vertikalioje ašyje, o laikas – horizontalioje (žr. 1 priedą). „Dabar H. Ganto grafikas naudojamas sudaryti efektyviausią laiko atžvilgiu tvarkaraštį pasiekti užsibrėžtam darbo tikslui, nurodant, kiek laiko reikės atlikti tam tikrą darbą ir kurie darbai (veiksmai) gali būti atliekami vienu metu, o kurie ne.“ (Umiker, 2005, p. 344, 346)
Jis taip pat pateikė minimaliu darbo užmokesčiu grįstą skatinimo sistemą. H. Gantas skatino idėją, kad darbuotojai turėtų gauti minimalų dienos užmokestį, nepriklausomai nuo to, ar jie pasiekė nustatytas kasdieninio darbo apimtis. Jis taip pat siūlė, kad darbuotojams būtų išmokamos vienkartinės premijos viršijus šias apimtis. Be to, H. Gantas siūlė skirti premijas prižiūrėtojams, kurių pavaldiniai pasiekė bendrą kasdieninę standartinę apimtį ir papildomas premijas, jei visi darbuotojai pasiekė savo tikslus, nes nujautė, kad tai paskatintų prižiūrėtojus efektyviau valdyti savo pavaldinius.
Ypatingai kuriant vadybos racionalizavimo metodus pasižymėjo G. Emersonas. Jis išpopuliarėjo savo knyga „Dvylika našumo principų“ (1908). Knygoje buvo išdėstyta požiūrių sistema į gamybos racionalizavimą kaip priemonę prieš bet kokį išteklių švaistymą, neekonomišką jų panaudojimą. G. Emersonas pateikia tokius teiginius maksimaliam darbo efektyvumui pasiekti (žr. 7 priedą).

6 dalis.

8 dalis.

Dar viena mokslinio darbo dalis: 2015-03-13

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas PRADŽIA

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas PRADŽIA

Esu parašęs gan neblogą mokslinį darbą, kuris susijęs su įmonių grupės optimizavimu, jų veiklos gerinimu bei analizavimu.

XXXXX XXXXXXXXXXX UNIVERSITETAS
XXXXXX MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA
XXXXXX XXXXXXXXX
Verslo administravimo studijų programos studentas

„XXXXXXX XXXXXXXXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
Bakalauro baigiamasis darbas

XXXXXXXX, 2010

XXXXXXXX UNIVERSITETAS
XXXXX MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

Leista ginti:
Vadybos katedros vedėjas

(Parašas, vardas, pavardė)

XXXXXX XXXXXXXXX

„XXXXXXXX XXXXXXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO OPTIMIZAVIMAS

Verslo administravimo studijų bakalauro baigiamasis darbas
Socialiniai mokslai, Vadyba ir verslo administravimas (03S1)

Darbo vadovas
doc. dr. XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX UNIVERSITETO
XXXXXXXXXXXX MOKSLŲ FAKULTETO
VADYBOS KATEDRA

Tvirtinu
Vadybos katedros vedėja
______________________________
(parašas)
____________________________________
(vardas, pavardė)
2010-……-……

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS

Studento vardas, pavardė …………………………………………………………………………………………………..

Baigiamojo darbo tema ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Baigiamojo darbo pateikimo katedrai data 2010 m. …………………………….. …… d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Duomenys baigiamajam darbui ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Baigiamojo darbo turinys (išvardyti pagrindinius nagrinėtinus klausimus)……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Užduoties įteikimo data: 2010 m. …………………………….. …… d.

Vadovas (-ė)………………………………………………………………………………………………………………………
(parašas, pareigos, vardas, pavardė)

Užduotį gavau……………………………………………………………………………………………………………………
(studento parašas, vardas, pavardė)

2010 m. …………………………….. …… d.

SANTRAUKA

XXXXXX XXXXXXXX. (2010). „XXXXXX XXXXXXXXX“ įmonių grupės valdymo optimizavimas: universitetinių neakivaizdinių studijų Verslo administravimo programos baigiamasis darbas / baigiamojo darbo vadovas doc. dr. X. XXXXXXXXX. XXXXXXXXX universitetas, Vadybos katedra, 54 p. (87 p.).

Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama įmonės vadybinės veiklos problematika, akcentuojant įmonės valdymo optimizavimo klausimą teoriniu ir praktiniu aspektu. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog klasikinės vadybos teorijų vystimosi išdavoje buvo suformuotos bendrosios vadybos funkcijos, t.y. planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Taigi šių funkcijų ir pagrindinių valdymo teorijų nuostatų realizavimo (vykdymo) tobulinimas suvokiamas kaip valdymo tobulinimo kryptys, padedančios organizacijai gerinti veiklos efektyvumo rodiklius. Be to, nagrinėjant vadybos teorijas itin aktualu išanalizuoti ir įvertinti vadovavimo funkciją, nes vadovo sugebėjimai vadovauti yra įmonės sėkmės garantas. Vadybinės veiklos efektyvumas įmonėje negali būti analizuojamas be jį sąlygojančių veiksnių, tokių kaip organizacijos valdymo struktūra, optimalus veiklos planavimas ir organizavimas, motyvavimo sistema, komandinio darbo organizavimas, darbo pasidalijimas, personalo stabilumas ir kt. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė silpnąsias įmonės valdymo puses, susietas su nepakankama įmonės vadovų kompetencija efektyviai vadovauti įmonei.

SUMMARY

XXXXXX XXXXXXXX (2010). „XXXXXXX XXXXXXX“ Companies Group Management Optimization: the university extramural studies in Business Administration program thesis / thesis supervisor doc. dr. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX University, Department of Management, 54 p. (87 p.).

Undergraduate thesis examines problems of enterprise management activities with an emphasis on corporate governance issue of optimization theory and practical aspects. The scientific literature revealed that classical management theory developed a consequence of the overall management function, i.e. planning, organizing, directing and control. Thus, the functions and basic management theories of the provisions of the exercise (performance) improvement is perceived as a management development policies that help the organization improve performance indicators. In addition, examination of management theory is particularly relevant to analyze and evaluate the function of leadership, as leadership skills are significant for the company success. Managerial efficiency of the company can not be analyzed without the influencing factors such as the organization’s management structure, the optimal operational planning and organization, motivation, team-working arrangements, job sharing, personnel stability, and others. An empirical investigation revealed weaknesses in the corporate governance side, connected with business managers’ lack of competence in managing the enterprise effectively…

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia įkelta: 2015-03-13