Tag Archives: E. Mėjo

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 5

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 5

Penktoji mokslinio darbo dalis papunkčiui aptaria jo turinyje įvardintas temas, todėl prašau susipažinti ir įvertinti.

1. VADYBOS TEORIJŲ (VADYBOS MOKYKLŲ) RAIDOS VERTINIMAS

Vadybos teorijos raidą įmanoma suvokti kaip žmonių mėginimus sutvarkyti santykius atitinkamu istorijos laikotarpiu. Tai yra svarbu, nes galima pasimokyti iš mūsų pirmtakų, vadovavusių formalioms organizacijoms, patirties.
Klasikinės vadybos mokyklos idėjos buvo suformuotos ir pradėtos taikyti praktiškai 19 a. pabaigoje – 20 a. pradžioje.
Klasikinės valdymo teorijos buvo patrauklios savo aiškumu, nedviprasmiškumu, prieštaravimų nebuvimu. Klasikinės vadybos mokyklos teorijos pirmiausia buvo sutelktos ties idėja, kad ekonominio racionalumo lygis priklauso nuo vadovų ir individualių darbuotojų elgesio bei priimamų sprendimų.
Klasikinės vadybos mokyklos pagrindas yra:
1. Maksimaliai padalyti darbą, užtikrinti maksimalų darbų specializavimą;
2. Apriboti vykdytojo darbą kuo paprastesnėmis operacijomis;
3. Garantuoti maksimalų darbo užmokestį;
4. Apriboti darbininko veiklos sferą tik darbo operacijomis, nereikalaujant iš jo spręsti darbo bei gamybos organizavimo klausimų. (Stoškus, 2005, p. 45-46)
Nors valdymo mokyklos ir teoriniai požiūriai formavosi istoriškai nuosekliai, tačiau vėlesnės idėjos faktiškai neišstūmė ankstesniųjų. Kiekviena mokykla plėtojosi toliau arba susiliedavo su kitomis.

1.1. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai
1.1.1. Mokslinio valdymo teorija

Mokslinio valdymo teorija atsirado iš dalies dėl to, kad iškilo poreikis didinti darbo našumą. Mokslinės valdymo teorijos propaguotojai pirmiausia bandė padidinti darbo našumą kontroliuojant darbą organizacijoje technine prasme.
F. Teiloras yra mokslinio valdymo teorijos pradininkas. „Pagrindinė darbo mokslinio organizavimo teorijos esmė: darbas tik tuomet gali būti našus, kai jis organizuotas pagal taisykles, principus, standartus, parengtus, naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgametę praktikos patirtį.“ (Stoškus, Beržinskienė, 2005, p. 46)

4 dalis.

6 dalis.

Dar viena darbo dalis įkelta: 2015-03-13

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 4

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 4

Ketvirtoje mano labai gerai įvertinto mokslinio darbo dalyje bus pateikta antra įvado dalis, todėl galėsite sujungti viską į vieną ir gauti 10 balų pelniusį darbą. Suprantama, kiekvienas studentas žiūri iš savo studentiško suolo, todėl, be abejo, mūsų nuomonės gali skirtis kaip kibiras ir vanduo. Todėl tikiuosi, kad nebus didelės kritikos ir darbą priimsite kaip informacijos gavimo ar pateikimo šaltinį, kuri tikrai galima panaudoti savo darbuose neperlenkiant plagiavimo lazdos. Tad sekite visas darbe suaktyvintas nuorodas ir susirinkite visą darbą. Ar kelsiu priedus nežinau, nes jie yra įmonės ir laikoma konfidencialiai ir neskelbiama. Bet, jei netingėsiu, pakeitęs pavadinimus pabandysiu pateikti ir juos.

…Šiuolaikinė organizacija, norėdama išlikti pažangi ir konkurencinga, privalo sugebėti iš aplinkos ir savo darbuotojų gauti pačią naujausią informaciją bei panaudoti ją įmonės tikslams siekti.
Baigiamojo darbo problema gali būti išreiškiama klausimu: nuo kokių veiksnių priklauso vadybinės veiklos efektyvumas įmonėje? Kokiu būdu ar būdais būtų galima optimizuoti vadybinę veiklą organizacijoje?
Tyrimo objektas – „XXXX XXXXXX“ įmonių grupės valdymo optimizavimas.
Tyrimo tikslas – įvertinti „XXXX XXXXXX“ įmonių grupės valdymą kokybiniu aspektu ir pateikti pagrįstus siūlymus vadybinės veiklos optimizavimui.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apžvelgti vadybos mokslo teorijas, sietinas su šių dienų valdymo veiklos realijomis.
2. Įvertinti veiksnius, skatinančius vadybinės veiklos efektyvumą.
3. Atlikti „XXXX XXXXXX“ įmonių grupės vadybinės veiklos vertinimą naudojant kokybinius tyrimo metodus ir dokumentų analizę.
4. Pateikti konkrečias valdymo tobulinimo kryptis, apimančias įmonės struktūrinę valdymo schemą, pareigybinius nuostatus ir kitus vadybinius aspektus.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė organizacijų valdymo klausimais, įmonės vadovų ir darbuotojų anketinė apklausa, apklausos duomenų statistinė analizė ir interpretacija.

3 dalis.

5 dalis.

Antra mokslinio darbo įvado dalis įkelta smagią tryliktą dieną, penktadienį: 2015-03-13

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 3

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 3

Trečią mano mokslinio darbo dalį pradėsime nuo konkrečios dalies, tai yra įvado, kuriame ir įvesiu į visą darbo esmę.

ĮVADAS

Temos aktualumas. Moksliniai tyrimai vadybos proceso efektyvumo didinimo srityje, gali būti priskirti prie „amžinai aktualių“. Pagrindiniu įmonės valdymo proceso tobulinimo motyvu yra jos išorinės aplinkos pokyčiai – ekonominiai, politiniai, teisiniai, socialiniai, technologiniai ir konkurenciniai veiksniai. Be to, nuolat tobulėja ir patys valdymo principai bei metodai. Kita vertus, mokslinių žinių ir praktinės patirties kaupimas skatina jų aktyvų įsisavinimą ir panaudojimą valdymo praktikoje bei teigiamai veikia tipinių vadybos uždavinių sprendimų kokybę, mažina naujų, originalių vadybos sprendimų klaidų tikimybę. Būtina pabrėžti, kad rinkos ekonomikos sąlygomis, kurioms būdingas aplinkos, daugelio ekonominių ir socialinių veiksnių nestabilumas bei rizika verslui, yra būtinas įmonės vadovybės gebėjimas spręsti naujas ekonomines ir vadybines užduotis.
Informuojant ir šviečiant organizacijos narius, nuolat keliant darbuotojų kvalifikaciją, gerinant gamybos ir darbo procesus, tobulinant valdymo struktūras ir valdymo metodus, siekiant aukštos valdymo kokybės, parenkant skatinančias atlyginimo už darbą formas ir kitus naujausius valdymo principus bei metodus, naujų technologijų diegimas ir valdymo efektyvumo didinimas yra organizacijos išlikimo garantas.
Pasak A. James, F. Stoner ir kt. (1999), efektingumas reiškia užsiimti naudinga veikla, t.y. gaminti produktą, kuris būtų konkurencingas ir garantuotai duotų pelną. Efektingumas konkretaus darbuotojo atžvilgiu organizacijoje visų pirma reiškia užsiimti darbais, kurie darbuotojui priskirti pagal darbo sutartį, struktūrinę valdymo schemą ir pareiginius nuostatus. Visų pirma efektingumas garantuoja organizacijos sėkmę. (Stoškus, 2008)
Dabartiniu metu, kai vyksta didžiulė konkurencija rinkoje, reikia ypatingų sugebėjimų išlaikyti įmonės veiklą efektyvią. Viena iš efektyvių minėtos problemos sprendimo krypčių yra organizacijos valdymo tobulinimas.
„Šiuolaikiniam vadovui tam, kad sugebėtų efektyviai dirbti dinamiškoje globalios ekonomikos aplinkoje, nuolat reikia vis kitokių žinių ir įgūdžių, būtini tampa gebėjimai analizuoti strategines organizacijos perspektyvas, projektuoti ir reorganizuoti organizaciją, išryškinti ir valdyti organizacijos vidines galias bei kompetencijas, siekiant kokybinių veiklos pokyčių. Taigi klausimai, susiję su vadovų vaidmens ir kompetencijų pokyčiais šiuolaikinėje organizacijoje bei vadybinėmis nuostatomis, įgyvendinant valdymo funkcijas, yra reikšminga vadybos teorinių tyrimų sritis.“ (Diskienė, 2009, p. 5)…

2 dalis.

4 dalis.

Darbo dalis įkelta penktadienį 13: 2015-03-13

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 2

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 2

Kaip mokslinis darbas be viso projekto – turinio, jo vystymo bei išvadų su literatūros šaltiniais. Taigi, pateiksiu viską, tik sekite nuorodas.

TURINYS

ĮVADAS 10
1. VADYBOS TEORIJŲ (VADYBOS MOKYKLŲ) RAIDOS VERTINIMAS 12
1.1. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai 12
1.1.1. Mokslinio valdymo teorija 12
1.1.2. Administracinė valdymo teorija 15
1.1.3. Kiekybinių metodų teorija 17
1.2. Planavimo, organizavimo esmė ir įtaka valdymo efektyvumui 19
1.3. Struktūrinių valdymo schemų vertinimas 21
2. VADOVAVIMO FUNKCIJOS REALIZAVIMO YPATUMAI 24
2.1. Vadovavimo funkcijos realizavimo aplinka 26
2.2. Vadovavimo stiliaus ypatumai moderniojo menedžerizmo požiūriu 28
2.3. Komandinio darbo įtakingumas organizacijos veiklos efektyvumui 31
3. HUMANIZUOTO KAPITALIZMO LAIKOTARPIO VALDYMO TEORIJOS.
ŽMOGIŠKŲJŲ SANTYKIŲ MOKYKLA 35
3.1. E. Mėjo (Elton Mayo) moksliniai tiriamieji darbai 35
3.2. Duglaso MakGregoro teorijų X ir Y vystimosi sąsaja 37
4. „XXX XXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 40
4.1.„XXX XXXXX“ įmonių grupės charakteristika 40
4.2. Tyrimo dalyviai, jų atranka 40
4.3. Tiriamojo darbo metodologija 41
4.4. „XXX XXXXX“ įmonių grupės vadybinės veiklos vertinimas 42
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 49
LITERATŪRA 51
PRIEDAI 54
1 priedas. Ganto valdymo apskaitos – planavimo grafikas 55
2 priedas. A. Maslow poreikių teorija 56
3 priedas. A. Maslow poreikių teorijos ir Alderferio ERG teorijos palyginimas 57
4 priedas. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija 58
5 priedas. Funkcinė struktūrinė valdymo schema, kai vadovų veikla skirstoma pagal
atskiras jų veiklos funkcijas 59
6 priedas. Štabinė valdymo struktūra 60
7 priedas. Pagrindiniai našumo principai pagal G. Emersoną 61
8 priedas. Linijinė valdymo struktūrinė schema 62
9 priedas. Darbo charakteristikų modelis 63
10 priedas. Vaidmenų komandoje apibūdinimas 64
11 priedas. „XXXX XXXXXXXX“ įmonių grupės struktūrinė valdymo schema 65
12 priedas. Rekomenduojamas Ganto grafikas 66
13 priedas. Administratorės pareigybiniai nuostatai 67
14 priedas. Buhalterės pareigybiniai nuostatai 69
15 priedas. Sandėlininko pareigybiniai nuostatai 71
16 priedas. Vadybininko pareigybiniai nuostatai 73
17 priedas. Anketa darbuotojui 75
18 priedas. Anketa vadovui 78
19 priedas. Anketa darbuotojui (anglų kalba) 82
20 priedas. Anketa vadovui (anglų kalba) 85

LENTELĖS

3.2.1 lentelė. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas 38
3.2.2 lentelė. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos 39
4.2.1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal pareigybes 41
4.4.1 lentelė. Geras vadovas 47

PAVEIKSLAI

1.2.1 paveikslas. PERT tinklinis grafikas 20
2.1 paveikslas. Darbuotojų ir galimų ryšių skaičius 25
4.4.1 paveikslas. Vadovų atsakymai į klausimą, ar teko dirbti komandoje 43
4.4.2 paveikslas. Vadovų ir darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose 44
4.4.3 paveikslas. Motyvavimo priemonės naudojamos įmonėje 44
4.4.4 paveikslas. Tobulintinos įmonės valdymo kryptys 45
4.4.5 paveikslas. Naudojamas vadovavimo stilius įmonėje 46
4.4.6 paveikslas. Įmonės vadovų elgesys su darbuotojais 46
4.4.7 paveikslas. Klasikinės vadybos teorijos nuostatų atspindys praktinėje „XXXX XXXXXXXX“ įmonių grupės veikloje 48

1 dalis (PRADŽIA).

3 dalis.

Antra darbo dalis įkelta: 2015-03-13

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas PRADŽIA

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas PRADŽIA

Esu parašęs gan neblogą mokslinį darbą, kuris susijęs su įmonių grupės optimizavimu, jų veiklos gerinimu bei analizavimu.

XXXXX XXXXXXXXXXX UNIVERSITETAS
XXXXXX MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA
XXXXXX XXXXXXXXX
Verslo administravimo studijų programos studentas

„XXXXXXX XXXXXXXXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
Bakalauro baigiamasis darbas

XXXXXXXX, 2010

XXXXXXXX UNIVERSITETAS
XXXXX MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

Leista ginti:
Vadybos katedros vedėjas

(Parašas, vardas, pavardė)

XXXXXX XXXXXXXXX

„XXXXXXXX XXXXXXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO OPTIMIZAVIMAS

Verslo administravimo studijų bakalauro baigiamasis darbas
Socialiniai mokslai, Vadyba ir verslo administravimas (03S1)

Darbo vadovas
doc. dr. XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX UNIVERSITETO
XXXXXXXXXXXX MOKSLŲ FAKULTETO
VADYBOS KATEDRA

Tvirtinu
Vadybos katedros vedėja
______________________________
(parašas)
____________________________________
(vardas, pavardė)
2010-……-……

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS

Studento vardas, pavardė …………………………………………………………………………………………………..

Baigiamojo darbo tema ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Baigiamojo darbo pateikimo katedrai data 2010 m. …………………………….. …… d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Duomenys baigiamajam darbui ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Baigiamojo darbo turinys (išvardyti pagrindinius nagrinėtinus klausimus)……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Užduoties įteikimo data: 2010 m. …………………………….. …… d.

Vadovas (-ė)………………………………………………………………………………………………………………………
(parašas, pareigos, vardas, pavardė)

Užduotį gavau……………………………………………………………………………………………………………………
(studento parašas, vardas, pavardė)

2010 m. …………………………….. …… d.

SANTRAUKA

XXXXXX XXXXXXXX. (2010). „XXXXXX XXXXXXXXX“ įmonių grupės valdymo optimizavimas: universitetinių neakivaizdinių studijų Verslo administravimo programos baigiamasis darbas / baigiamojo darbo vadovas doc. dr. X. XXXXXXXXX. XXXXXXXXX universitetas, Vadybos katedra, 54 p. (87 p.).

Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama įmonės vadybinės veiklos problematika, akcentuojant įmonės valdymo optimizavimo klausimą teoriniu ir praktiniu aspektu. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog klasikinės vadybos teorijų vystimosi išdavoje buvo suformuotos bendrosios vadybos funkcijos, t.y. planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Taigi šių funkcijų ir pagrindinių valdymo teorijų nuostatų realizavimo (vykdymo) tobulinimas suvokiamas kaip valdymo tobulinimo kryptys, padedančios organizacijai gerinti veiklos efektyvumo rodiklius. Be to, nagrinėjant vadybos teorijas itin aktualu išanalizuoti ir įvertinti vadovavimo funkciją, nes vadovo sugebėjimai vadovauti yra įmonės sėkmės garantas. Vadybinės veiklos efektyvumas įmonėje negali būti analizuojamas be jį sąlygojančių veiksnių, tokių kaip organizacijos valdymo struktūra, optimalus veiklos planavimas ir organizavimas, motyvavimo sistema, komandinio darbo organizavimas, darbo pasidalijimas, personalo stabilumas ir kt. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė silpnąsias įmonės valdymo puses, susietas su nepakankama įmonės vadovų kompetencija efektyviai vadovauti įmonei.

SUMMARY

XXXXXX XXXXXXXX (2010). „XXXXXXX XXXXXXX“ Companies Group Management Optimization: the university extramural studies in Business Administration program thesis / thesis supervisor doc. dr. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX University, Department of Management, 54 p. (87 p.).

Undergraduate thesis examines problems of enterprise management activities with an emphasis on corporate governance issue of optimization theory and practical aspects. The scientific literature revealed that classical management theory developed a consequence of the overall management function, i.e. planning, organizing, directing and control. Thus, the functions and basic management theories of the provisions of the exercise (performance) improvement is perceived as a management development policies that help the organization improve performance indicators. In addition, examination of management theory is particularly relevant to analyze and evaluate the function of leadership, as leadership skills are significant for the company success. Managerial efficiency of the company can not be analyzed without the influencing factors such as the organization’s management structure, the optimal operational planning and organization, motivation, team-working arrangements, job sharing, personnel stability, and others. An empirical investigation revealed weaknesses in the corporate governance side, connected with business managers’ lack of competence in managing the enterprise effectively…

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia įkelta: 2015-03-13