XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 2

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas 2

Kaip mokslinis darbas be viso projekto – turinio, jo vystymo bei išvadų su literatūros šaltiniais. Taigi, pateiksiu viską, tik sekite nuorodas.

TURINYS

ĮVADAS 10
1. VADYBOS TEORIJŲ (VADYBOS MOKYKLŲ) RAIDOS VERTINIMAS 12
1.1. Valdymo efektyvumą įtakojantys veiksniai 12
1.1.1. Mokslinio valdymo teorija 12
1.1.2. Administracinė valdymo teorija 15
1.1.3. Kiekybinių metodų teorija 17
1.2. Planavimo, organizavimo esmė ir įtaka valdymo efektyvumui 19
1.3. Struktūrinių valdymo schemų vertinimas 21
2. VADOVAVIMO FUNKCIJOS REALIZAVIMO YPATUMAI 24
2.1. Vadovavimo funkcijos realizavimo aplinka 26
2.2. Vadovavimo stiliaus ypatumai moderniojo menedžerizmo požiūriu 28
2.3. Komandinio darbo įtakingumas organizacijos veiklos efektyvumui 31
3. HUMANIZUOTO KAPITALIZMO LAIKOTARPIO VALDYMO TEORIJOS.
ŽMOGIŠKŲJŲ SANTYKIŲ MOKYKLA 35
3.1. E. Mėjo (Elton Mayo) moksliniai tiriamieji darbai 35
3.2. Duglaso MakGregoro teorijų X ir Y vystimosi sąsaja 37
4. „XXX XXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 40
4.1.„XXX XXXXX“ įmonių grupės charakteristika 40
4.2. Tyrimo dalyviai, jų atranka 40
4.3. Tiriamojo darbo metodologija 41
4.4. „XXX XXXXX“ įmonių grupės vadybinės veiklos vertinimas 42
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 49
LITERATŪRA 51
PRIEDAI 54
1 priedas. Ganto valdymo apskaitos – planavimo grafikas 55
2 priedas. A. Maslow poreikių teorija 56
3 priedas. A. Maslow poreikių teorijos ir Alderferio ERG teorijos palyginimas 57
4 priedas. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija 58
5 priedas. Funkcinė struktūrinė valdymo schema, kai vadovų veikla skirstoma pagal
atskiras jų veiklos funkcijas 59
6 priedas. Štabinė valdymo struktūra 60
7 priedas. Pagrindiniai našumo principai pagal G. Emersoną 61
8 priedas. Linijinė valdymo struktūrinė schema 62
9 priedas. Darbo charakteristikų modelis 63
10 priedas. Vaidmenų komandoje apibūdinimas 64
11 priedas. „XXXX XXXXXXXX“ įmonių grupės struktūrinė valdymo schema 65
12 priedas. Rekomenduojamas Ganto grafikas 66
13 priedas. Administratorės pareigybiniai nuostatai 67
14 priedas. Buhalterės pareigybiniai nuostatai 69
15 priedas. Sandėlininko pareigybiniai nuostatai 71
16 priedas. Vadybininko pareigybiniai nuostatai 73
17 priedas. Anketa darbuotojui 75
18 priedas. Anketa vadovui 78
19 priedas. Anketa darbuotojui (anglų kalba) 82
20 priedas. Anketa vadovui (anglų kalba) 85

LENTELĖS

3.2.1 lentelė. Vadovavimo stiliai pagal X ir Y teorijų nuostatas 38
3.2.2 lentelė. Klasikinės ir žmogiškųjų santykių mokyklų pagrindinės koncepcijos 39
4.2.1 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal pareigybes 41
4.4.1 lentelė. Geras vadovas 47

PAVEIKSLAI

1.2.1 paveikslas. PERT tinklinis grafikas 20
2.1 paveikslas. Darbuotojų ir galimų ryšių skaičius 25
4.4.1 paveikslas. Vadovų atsakymai į klausimą, ar teko dirbti komandoje 43
4.4.2 paveikslas. Vadovų ir darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose 44
4.4.3 paveikslas. Motyvavimo priemonės naudojamos įmonėje 44
4.4.4 paveikslas. Tobulintinos įmonės valdymo kryptys 45
4.4.5 paveikslas. Naudojamas vadovavimo stilius įmonėje 46
4.4.6 paveikslas. Įmonės vadovų elgesys su darbuotojais 46
4.4.7 paveikslas. Klasikinės vadybos teorijos nuostatų atspindys praktinėje „XXXX XXXXXXXX“ įmonių grupės veikloje 48

1 dalis (PRADŽIA).

3 dalis.

Antra darbo dalis įkelta: 2015-03-13