XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas PRADŽIA

XXX XXX įmonių grupės valdymo optimizavimas PRADŽIA

Esu parašęs gan neblogą mokslinį darbą, kuris susijęs su įmonių grupės optimizavimu, jų veiklos gerinimu bei analizavimu.

XXXXX XXXXXXXXXXX UNIVERSITETAS
XXXXXX MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA
XXXXXX XXXXXXXXX
Verslo administravimo studijų programos studentas

„XXXXXXX XXXXXXXXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO OPTIMIZAVIMAS
Bakalauro baigiamasis darbas

XXXXXXXX, 2010

XXXXXXXX UNIVERSITETAS
XXXXX MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

Leista ginti:
Vadybos katedros vedėjas

(Parašas, vardas, pavardė)

XXXXXX XXXXXXXXX

„XXXXXXXX XXXXXXXXX“ ĮMONIŲ GRUPĖS VALDYMO OPTIMIZAVIMAS

Verslo administravimo studijų bakalauro baigiamasis darbas
Socialiniai mokslai, Vadyba ir verslo administravimas (03S1)

Darbo vadovas
doc. dr. XXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX UNIVERSITETO
XXXXXXXXXXXX MOKSLŲ FAKULTETO
VADYBOS KATEDRA

Tvirtinu
Vadybos katedros vedėja
______________________________
(parašas)
____________________________________
(vardas, pavardė)
2010-……-……

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS

Studento vardas, pavardė …………………………………………………………………………………………………..

Baigiamojo darbo tema ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Baigiamojo darbo pateikimo katedrai data 2010 m. …………………………….. …… d. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Duomenys baigiamajam darbui ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Baigiamojo darbo turinys (išvardyti pagrindinius nagrinėtinus klausimus)……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Užduoties įteikimo data: 2010 m. …………………………….. …… d.

Vadovas (-ė)………………………………………………………………………………………………………………………
(parašas, pareigos, vardas, pavardė)

Užduotį gavau……………………………………………………………………………………………………………………
(studento parašas, vardas, pavardė)

2010 m. …………………………….. …… d.

SANTRAUKA

XXXXXX XXXXXXXX. (2010). „XXXXXX XXXXXXXXX“ įmonių grupės valdymo optimizavimas: universitetinių neakivaizdinių studijų Verslo administravimo programos baigiamasis darbas / baigiamojo darbo vadovas doc. dr. X. XXXXXXXXX. XXXXXXXXX universitetas, Vadybos katedra, 54 p. (87 p.).

Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama įmonės vadybinės veiklos problematika, akcentuojant įmonės valdymo optimizavimo klausimą teoriniu ir praktiniu aspektu. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, jog klasikinės vadybos teorijų vystimosi išdavoje buvo suformuotos bendrosios vadybos funkcijos, t.y. planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Taigi šių funkcijų ir pagrindinių valdymo teorijų nuostatų realizavimo (vykdymo) tobulinimas suvokiamas kaip valdymo tobulinimo kryptys, padedančios organizacijai gerinti veiklos efektyvumo rodiklius. Be to, nagrinėjant vadybos teorijas itin aktualu išanalizuoti ir įvertinti vadovavimo funkciją, nes vadovo sugebėjimai vadovauti yra įmonės sėkmės garantas. Vadybinės veiklos efektyvumas įmonėje negali būti analizuojamas be jį sąlygojančių veiksnių, tokių kaip organizacijos valdymo struktūra, optimalus veiklos planavimas ir organizavimas, motyvavimo sistema, komandinio darbo organizavimas, darbo pasidalijimas, personalo stabilumas ir kt. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė silpnąsias įmonės valdymo puses, susietas su nepakankama įmonės vadovų kompetencija efektyviai vadovauti įmonei.

SUMMARY

XXXXXX XXXXXXXX (2010). „XXXXXXX XXXXXXX“ Companies Group Management Optimization: the university extramural studies in Business Administration program thesis / thesis supervisor doc. dr. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX University, Department of Management, 54 p. (87 p.).

Undergraduate thesis examines problems of enterprise management activities with an emphasis on corporate governance issue of optimization theory and practical aspects. The scientific literature revealed that classical management theory developed a consequence of the overall management function, i.e. planning, organizing, directing and control. Thus, the functions and basic management theories of the provisions of the exercise (performance) improvement is perceived as a management development policies that help the organization improve performance indicators. In addition, examination of management theory is particularly relevant to analyze and evaluate the function of leadership, as leadership skills are significant for the company success. Managerial efficiency of the company can not be analyzed without the influencing factors such as the organization’s management structure, the optimal operational planning and organization, motivation, team-working arrangements, job sharing, personnel stability, and others. An empirical investigation revealed weaknesses in the corporate governance side, connected with business managers’ lack of competence in managing the enterprise effectively…

2 dalis.

3 dalis.

Darbo pradžia įkelta: 2015-03-13